Doçentlik Yönetmeliği yayınlandı. Başvurular için son tarih : 30 Nisan

‘Doçentlik Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bilim veya sanat alanlarında, adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesiyle yapılacak. Başvurular için ÜAK bünyesinde ‘Doçentlik Komisyonu’ kurulacak, adayların durumlarıysa veri tabanında kontrol edilecek. 15 Nisan’da başlayan 2018 nisan dönemi doçentlik başvuruları 30 Nisan’da sona eriyor.

15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanan Doçentlik Yönetmeliği’ne göre aday başvurularını takip etmek için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) bünyesinde ‘Doçentlik Komisyonu’ kurulacak. Komisyon üyeleri, ÜAK Başkanının komisyon üye tam sayısının en az iki katı kadar önereceği aday arasından üç yıllığına seçilecek. Ayrıca bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek için fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve spor bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile güzel sanatlar alanlarında, üç ‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu’ da hayata geçecek. Başvurularsa yılda iki kez, mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile disiplin cezaları bakımından doçentlik değerlendirmesine başvuran adayların durumlarını, oluşturacağı veri tabanından da kontrol edecek.

İKİ DÖNEMDE BAŞVURU HAKKI
ÜAK, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek

YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Başvurularda, YÖK tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan alma şartı aranacak. Uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan da kabul edilecek. Doçentlik bilim alanı, belli bir yabancı dille ilgiliyse bu dilde sınav sonuçları da beklenecek.

BAŞVURULARI DOÇENTLİK KOMİSYONU İNCELEYECEK
Adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, ‘Doçentlik Komisyonunca’ incelenecek. Buna göre başvuru iptal edilebilecek.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU KURULUYOR
Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek için ÜAK bünyesinde fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve spor bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile güzel sanatlar alanlarından olmak üzere üç ‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu’ kurulacak. İnceleme sonucunda etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, başarısız sayılacak. Adayın idari, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı tutulacak. Jüri üyelerince doçentlik değerlendirme başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya resen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar ÜAK, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmayacak

JÜRİ OBJEKTİF ÖLÇÜLERE GÖRE
Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi, YÖK personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak oluşturulacak. Doçentlik değerlendirme jürisindeki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından objektif ölçütlere göre seçilecek. Jüride görev alabilmek profesör olarak atanmış olma şartı aranacak.

BEŞ ÜYEDEN ÜÇÜNÜN BAŞARILI BULMASI YETERLİ
Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç; üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması yetecek. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak üzere en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

ADAY DURUMLARI VERİ TABANINDA KONTROL EDİLECEK
ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile disiplin cezaları bakımından doçentlik değerlendirmesine başvuran adayların durumlarını, kendi bünyesinde oluşturacağı veri tabanından kontrol edecek. Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse bu durumu hazırlayacağı gerekçeli rapor ve eserlerle birlikte ÜAK’a bildirecek. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, ÜAK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderecek. Karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmayacak.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz