WWF Türkiye’nin Canı Hibe Programı

WWF Türkiye’nin Canı Hibe Programı, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğinkorunması yolunda yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini desteklemek amacıyla
başlatılmıştır. Türkiye’nin her bölgesinden başvuru yapılabilir. Aşağıdaki konular kapsamında hazırlanacak projelere destek verilecektir:

 • Doğrudan tür ve/veya yaşam alanının (habitatın) korunmasına yönelik çalışmalar
 • Biyolojik çeşitliliğin ve türlerin doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları
 • Kırsal bölgelerde, başta tarım, hayvancılık ve balıkçılık olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasını destekleyen sürdürülebilir doğal kaynak kullanımına
  yönelik uygulamalar ve buna ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalar
 • İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve türler üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemeye, azaltmaya ve iklim değişikliğine uyuma yönelik çalışmalar

Süre: Hibe programı tarafından desteklenecek projelerin süresi 6 aydan kısa, 15 aydan uzun olamaz.

Hibe Tutarı : Program çerçevesinde proje başına verilecek destek asgari 20.000 TL ve azami 50.000 TL’dir. Hibe programı kapsamında, verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı
tarafından projenin toplam bütçesinin en az %10 oranında eş katkı sağlanması  gerekmektedir. Eş katkı, projeyle ilgili genel idari giderler, personel ücreti, kiralama vb. uygun maliyetler olmak kaydıyla ayni ya da nakdi olabilecektir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
Türkiye’nin Canı Hibe Programı’na aşağıdaki koşulların tamamına uyan kuruluşlar başvurabilir:

 • T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ya da kooperatif statüsünde olmak,
 • Türkiye’nin Canı Hibe Programı proje çağrısı ilan tarihi olan 22 Mayıs 2017’den en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmak,
 • Proje faaliyetinin, başvuruda bulunan kuruluşun tüzüğünde yer alması ve/veya görev alanı içerisinde olması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek.

Bunlarla birlikte, başvurularla sahipleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

 • Hibe programına yalnızca tüzel kişiler başvurabilir, gerçek kişiler başvuramaz.
 • Hibe programı amaçları dışında, herhangi bir kişi ya da kuruma ekonomik yarar sağlayacak faaliyetler, program kapsamında desteklenmeyecektir.

Son başvuru tarihi : 17 Temmuz 2017

Başvurular ve ayrıntılı bilgi için : 

http://www.turkiyenincani.org/hibeprogrami/ucuncuhibecagrisi/

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz