İstanbul Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme   ve   Atama   Kriterleri”   uyarınca   Profesör,   Doçent   ve   Doktor   Öğretim   Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Profesörlük  Kadrosuna  Müracaat  Edecek  Adaylar:  Özgeçmişlerini,  Başlıca  Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),  Akademik  Yükseltilme  ve  Atamada  Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler  ve  Puan Hesaplaması   Formunu,  Aday   Atama  Kriterleri  Değerlendirme  Formunu,  Asgari  Koşulların Sağlandığına   İlişkin   Bildirim   Formunu   (PDF   formatında   İmzalı),   yayın   listelerini,   yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri  uyarınca  yapılan  tüm  bilimsel  çalışma  ve  faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan  Flash  Bellek  ve  1  Takım  halinde  başvuru  evrakları  (basılı  olarak  teslim  edilecektir.)  ile birlikte    Rektörlük   

Personel    Dairesi    Başkanlığına    şahsen    veya    posta    ile    başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik   Kadrosuna   Müracaat   Edecek   Adaylar:   Özgeçmişlerini,   kadroya   başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans,   Yüksek   Lisans,   Doktora,   Sanatta   Yeterlik,   Uzmanlık),   Akademik   Yükseltilme   ve Atamada  Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler  ve  Puan  Hesaplaması  Formunu,  Aday  Atama Kriterleri  Değerlendirme  Formunu,  Asgari  Koşulların  Sağlandığına  İlişkin  Bildirim  Formunu (PDF   formatında   İmzalı),  yayın  listelerini,  yayın  listesindeki  bilimsel  yayınlarını,   İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini      kapsayan      belge      ve      bilgileri      içeren      6      adet      PDF      formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde   yer   alan   kadro   ön   inceleme   dosya   hazırlama düzeninde  istenen  bilgi  ve  belgelere  göre  hazırlanmış  olan  Flash  Bellek  ve  1  Takım  halinde başvuru  evrakları  (basılı  olarak  teslim  edilecektir.)  ile  birlikte  Rektörlük  Personel  Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  Kadrosuna  Müracaat  Edecek  Adaylar:  Özgeçmişlerini,  kadroya başvuru  dilekçelerini  (PDF  formatında  imzalı),  Yabancı  Dil  Belgesi,  Diplomalarını  (Lisans, Yüksek  Lisans,  Doktora,  Sanatta  Yeterlik,  Uzmanlık),  Akademik  Yükseltilme  ve  Atamada Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler  ve  Puan  Hesaplaması  Formunu,  Aday  Atama  Kriterleri Değerlendirme   Formunu,   Asgari   Koşulların   Sağlandığına   İlişkin   Bildirim   Formunu   (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik   Yükseltilme   ve   Atama   Kriterleri   uyarınca   yapılan   tüm   bilimsel   çalışma   ve faaliyetlerini      kapsayan      belge      ve      bilgileri      içeren      6      adet      PDF      formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde   yer   alan   kadro   ön   inceleme   dosya   hazırlama düzeninde  istenen  bilgi  ve  belgelere  göre  hazırlanmış  olan  Flash  Bellek  ve  1  Takım  halinde başvuru  evrakları  (basılı  olarak  teslim  edilecektir.)  ile  birlikte  kadronun  ilan  edildiği  birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne  (Hemşirelik  Fakültesi  için  yayımlanan  kadrolara  müracaat  edecek adaylar    Rektörlük    Personel    Daire    Başkanlığına)    şahsen    veya    posta    ile    başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:
1.   Başvuru   dilekçesi   (Dilekçe   örneğine   https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)
2.     Üniversitemiz     https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_     adresinde     duyurular/formlar kısmından  yer  alan  1  Adet  Biyometrik  Fotoğraflı  Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Başvuru  Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5.  Akademik  Yükseltilme  ve  Atamada  Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler  ve  Puan Hesaplaması Formu
6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10. Kimlik Fotokopisi
11. Başlıca Araştırma  Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi  (Halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar  getirecek  olup,  e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

Açıklamalar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4.  Başvurular  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımı  tarihinden  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15. (onbeşinci) gündür.
6.  Müracaatlar  Şahsen  veya  Posta  yolu  ile  yapılacaktır.  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup,  sorumluluk  başvurana  aittir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihi  mesai bitimine  kadar  başvuru  yapılacak  Profesör  ve  Doçent  Kadroları  İçin  İstanbul  Üniversitesi Rektörlüğüne,  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  ilgili  birimin  Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik   Fakültesi   için   ise   İstanbul   Üniversitesi   Rektörlüğüne   ulaşması   gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci   fıkrasının   (d)   bendi   kapsamında   istihdam   edilerek   doktora   veya   sanatta   yeterlik eğitimlerini   üniversitemizde   tamamlayanların   başvuru   hakkı   bulunmamaktadır.)   belirlenen
%20’lik     kota     kapsamında     başvuru     yapılabilecek     Doktor     Öğretim     Üyesi     kadrosu bulunmamaktadır.
8.  Profesör  ve/veya  Doçent  kadrolarına  başvuran  adaylardan  Doçentlik  Sözlü  Sınavına girmemiş   olanlar,   başvuru   işlemlerinden   sonra,   https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde bulunan  duyurular/formlar  kısmında  yer  alan  Doçentlik  Sözlü  Sınavı  Başvuru  Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
9.  İstanbul  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterlerine,  https://personel. istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler  adresinden  ulaşılabilir.  Dr.  Öğretim  Üyesi,  Doçent ve  Profesör  kadrolarına  başvuran  tüm  adayların  bilimsel  dosyalarının  bu  yönergede  yer  alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Hemşirelik Fakültesi için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
10.  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  aday/adayların atamaları  yapılmayacaktır.  Başvuran  aday/adayların  koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan anlaşılması   durumunda   atamaları   yapılmış   olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   hiçbir   hak   talep edemeyeceklerdir.
11.   Kadroya   başvuruda   bulunan   adaylardan   atanmaya   hak   kazananların   atamaları, 05.03.2021  tarihli,  E.16048  sayılı  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  yazısıyla  bildirilen 03.03.2021  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  Kararıyla  Üniversitemize  vermiş  olduğu atama  izni  kontenjanı  dahilinde  yapılacak  olup,  atama  izni  kontenjanını  aşan  hiçbir  atama gerçekleştirilemeyecektir.
12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 30.07.2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ               : 13.08.2021 (mesai saati bitimi itibariyle)
DUYURULUR.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALIUNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıPROFESÖR1
Genel CerrahiPROFESÖR1Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıPROFESÖR1Neonatoloji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
KardiyolojiPROFESÖR1Kompleks perkütan koroner girişim alanında deneyimli ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
KardiyolojiDOÇENT1
NörolojiDOÇENT1Elektroensefalografi, Elektromiyografi ve Transkranial Manyetik Stimülasyon alanında çalışmaları olmak.
ÜrolojiDOÇENT1Ürolojik rekonstrüktif cerrahi alanında deneyimli olmak.
Göz HastalıklarıDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Göz Bankacılığı, Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahi alanında deneyimli
olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası HukukDOÇENT1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye Cumhuriyeti TarihiPROFESÖR1
Yeni Türk EdebiyatıPROFESÖR1
Arap Dili ve EdebiyatıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Çin Dili ve EdebiyatıDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
FEN FAKÜLTESİ
BotanikDOÇENT1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Yönetim Bilişim SistemleriDOÇENT1Finansal alanda Ampirik çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim SistemleriDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Bilişim Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim SistemleriDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Makine Öğrenmesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim SistemleriDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Optimizasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FarmakognoziDOÇENT1
Farmasötik MikrobiyolojiDOÇENT1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PedodontiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
İŞLETME FAKÜLTESİ
MuhasebeDOÇENT1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devletler HukukuDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Hukuk alanında Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDOÇENT1
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Hemşirelik EğitimiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Hemşirelikte YönetimDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Temel OnkolojiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Kanser Genetiği Bilim Dalında görevlendirilmek üzere, Kanser Genetiği alanında Doktora eğitimini tamamlamış
olmak.

Kaynak: https://www.ilan.gov.tr/ilan/828058/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-universitesi-28-ogretim-uyesi-alacak

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz